Direct naar de contentDirect naar de footer

Over dit natuurgebied

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

Bijzondere natuur

Zeldzame dieren als de otter en de zwarte stern voelen zich thuis in de natte natuur van De Wieden. Vanaf de observatieplekken in het gebied kun je allerlei soorten vogels zien, zoals de aalscholver en zilverreiger. Op de hooilanden groeien planten met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ratelaar. Uniek voor De Wieden is het zeldzame trilveen.

Trilveen

Als je niets doet in een laagveengebied (moeras) verandert het langzaam weer in land. Het water groeit dan dicht met waterplanten zoals riet, krabbenscheer en lisdodde. Na enkele tientallen jaren is de vegetatie al zo dicht dat je er overheen kunt lopen. Dit dichtgroeien heet verlanden. Vervolgens groeien hier boompjes tussen, waardoor het uiteindelijk moerasbos wordt. Om de afwisseling in het gebied te behouden, maakt Natuurmonumenten regelmatig nieuw open water in De Wieden, zoals vroeger de verveners deden.Hierdoor begint het zogenaamde verlandingsproces opnieuw. In sommige gevallen ontstaat dan het zeldzame trilveen. De Wieden is één van de laatste West-Europese natuurgebieden waar je dit 'drijvende land' tegenkomt.

Vogels

Vanaf de vogelobservatieplekken in het gebied heb je zicht op allerlei moeras- en watervogels. De Wieden is voor vogels van groot belang. Hier broedt bijvoorbeeld een zesde van de Nederlandse zwarte sterns. Om deze bijzondere vogel te behouden, leggen vrijwilligers speciale broedvlotjes in het gebied. Deze dienen als vervanging van drijvende planten zoals krabbenscheer. Voor weidevogels richt Natuurmonumenten speciale gebieden in. Ook worden er moerassen aangelegd voor vogels als de snor, roerdomp, purperreiger en grote zilverreiger.

Otter

In De Wieden leven weer otters! De otter werd in 1988 uitgestorven verklaard in Nederland. In 2002 zijn opnieuw otters uitgezet. En met succes, want overal in het Nationaal Park Weerribben-Wieden leven inmiddels otters. Met een beetje geluk kom je hun sporen tegen.

Bloemen en insecten

In de zomer worden de hooilanden in De Wieden gemaaid. Hierdoor bloeien er elk jaar weer prachtige bloemen, zoals dotterbloem, koekoeksbloem, ratelaar en orchideeën. Op die bloemen komen weer insecten af, zoals de zeldzame grote vuurvlinder en zilveren maan. In de winter oogsten de rietsnijders een groot deel van het riet, maar een deel blijft staan als schuil- en nestgelegenheid voor rietvogels